Dorpsraad Meteren

De Dorpsraad Meteren is opgericht in 1996 en bestaat dus nu 24 jaar. In de afgelopen 24 jaar is er veel bereikt, al is het alleen maar dat de Dorpsraad als dorpsvertegenwoordiging, door tactisch inzicht en handelen serieus wordt genomen door het Gemeentebestuur van west betuwe.

Eerste vergadering

Op 2 juli 1996 had de dorpsraad Meteren haar eerste officiële jaarvergadering, waarbij naast de (nieuwe) bestuursleden en de gemeentevoorlichter ook bewoners uit Meteren aanwezig waren.

De dhr. Barend Blom opende als eerste voorzitter deze vergadering en vertelde hoe de dorpsraad in Meteren is ontstaan.

Officieel is de startdatum oprichting van de dorpsraad begonnen op 22 februari 1995, dat was namelijk de datum waarop door de gemeente de aanzet is gegeven tot het oprichten van een dorpsraad, welke dhr. Van Stijn er toe heeft gezet zich in te spannen om samen met een werkgroep van 16 personen een dorpsraad op te richten.

Op 13 mei in dat jaar is er een enquête gehouden onder de bevolking in Meteren, waaruit naderhand beek dat er positief tegen een dorpsraad werd aangekeken. Een stemming voor het bestuur volgde en de uitslag van de stemming met betrekking tot de gekozen personen was, mevr. Henny de Gram, de heren Barend Blom, Henk Hol, Wim van de Boogaard, Reijer van Reekum en Jos van Maanen. Zij werden op de avond van 2 juli 1996 als eerste bestuursleden van de dorpsraad Meteren voorgesteld aan alle op die avond aanwezige zijnde personen.

Maar voordat dit alles kon plaats vinden was er nog wel e.a. aan vooraf gegaan. Alle gekozen leden van de nieuwe dorpsraad werden op 7 juli 1995 voorgesteld aan het toenmalige college, en die gaven hen het advies om een vereniging op te richten. Dit was nodig omdat de gemeente de voorkeur heeft met een rechtspersoon van doen te hebben. Hierdoor kon de dorpsraad in oprichting aan hun eerste klussen beginnen.

Er moest o.a. ook een convenant worden gemaakt en deze is in samenwerking met het gemeentebestuur daarna snel gerealiseerd. Tevens moesten er statuten worden gemaakt, deze statuten zijn op 17 april 1996 in een akte gepasseerd bij de notaris en hierdoor was een dorpsraad in Meteren op 17 april 1996 een feit.

Wat is een dorpsraad? 

een dorpsraad is een schakel tussen de bewoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente en andere (semi) overheidsorganen. Het is één van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de dorpsraad beoogt men meerwaarde te creëren voor verbetering van de leefbaarheid. De dorpsraad komt op voor de collectieve belangen van de gemeenschap in Meteren.

Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol en als het nodig is dan kunnen we ook een kritisch advies geven. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken.

Wie zitten er in de dorpsraad?

De leden van de dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen politiek mag bedrijven buiten de dorpsraad om. De dorpsraad vergadert 8 keer per jaar en er is 1 keer een openbaar vergadering voor de bewoners van Meteren. U bent dan van harte welkom. U kunt natuurlijk ook altijd een vraag of een opmerking mailen, schrijven of ons bellen.

Hoe is Dorpsraad georganiseerd?

De dorpsraad bestaat volgens de statuten uit het zeven personen.Ons werk is vastgelegd in de Statuten. 

Bij problemen kunnen wij ondersteuning vragen aan vrijwilligers met specifieke expertise die ons adviseren. Dat kunnen bijvoorbeeld onderzoeken zijn in een bepaalde wijk of een deel van een wijk. Alles is afhankelijk van het onderwerp wat op tafel ligt. 

Wat doet Dorpsraad niet?

De dorpsraad is geen actiecomité! Ook is de dorpsraad geen politieke partij en bedrijft ze geen politiek. De dorpsraad houdt zich niet bezig met individuele zaken. Alleen zaken van algemeen belang komen aan de orde. Natuurlijk kunt u met u probleem langskomen voor een gesprek, maar de dorpsraad zal verder geen actie ondernemen. Maar we kunnen u mogelijk wel adviseren.

Kan ik lid worden van de Dorpsraad?

U kunt lid worden van de dorpsraad. Of u dat ook wordt, bepaalt de Statuten die het aantal heeft vastgelegd en bij meerdere kandidaten bepaald het aantal stemmen na gehouden verkiezingen wie er in de raad mogen zitten. U moet minimaal 18 jaar of zijn, in Meteren woonachtig zijn en vooral betrokken zijn bij de plaatselijke samenleving. 

Met betrekking tot de jongeren onder ons, willen we een uitzondering maken. Indien er jongeren zijn die willen meepraten, dan kunnen die zitting nemen in de raad ter ondersteuning en behoeven niet de hele vergadering bij te wonen, men is dan overigens niet volledig lid.

Wat verwacht de dorpsraad van u? 

De leden van de Dorpsraad zetten zich belangeloos in voor het verhogen van de kwaliteit en leefbaarheid in Meteren. De raad verwacht van u dat u mee denkt en ons op een opbouwende en positieve wijze wilt informeren en van advies dient bij bestaande en zich aandienende problemen m.b.t. het leven en welzijn in ons dorp. Geef tijdig een signaal van waar iets fout zit of iets zou moeten veranderen.

Als leden van de Dorpsraad zijn wij ons ervan bewust, dat we een grote verantwoordelijkheid dragen om voor iedereen het uiterste te bereiken. Evenwel zonder uw steun, reactie, signaal en of opmerkingen, hoe kritisch ook, kan de dorpsraad niets beginnen.

Wie hebben zich tot nu toe actief ingezet in de dorpsraad?

In de jaren dat de dorpsraad in Meteren bestaat, hebben de onderstaande personen zich als lid van de dorpsraad voor het dorp Meteren ingezet en willen deze personen hiervoor alsnog graag bedanken.

Dhr.   Martin Belder

Dhr.   Bertus Blom

Dhr.   Wim van de Boogaard

Mevr. Corrie Bos 

Dhr.   Jan de Bruin

Dhr.   Hans van Driel

Dhr.   Dian Est 

Dhr.   Gert van der Graaf

Mevr. Henny de Gram

Dhr.   Gerrie Hetterscheid

Dhr.   Hans Heus

Dhr.   Willem van den Hoek Ostende

Dhr.   Henk Hol

Dhr.   Hans Jeronimus

Dhr.   Gerard de Kock

Mevr. Wilma Krul

Dhr.   Martin Lonkhuizen

Dhr.   Jos van Maanen

Dhr.   Jeroen Nederburgh

Dhr.   Jan Nikkels

Dhr.   Gréke Nuhoff

Dhr.   Reijer van Reekum 

Dhr.   Bertus van Sloten

Dhr.   Freek Versteeg

Mevr. Ans Wibbens

Dhr.   René Wijk

Mevr. Nel van Zanten

Dhr.   Johan Zondag

 

In het belang van het voortleven van de dorpsraad , hopen wij dat ook uw naam hier binnenkort aan toegevoegd kan worden.

 

Wilt u iets in uw dorp bespreekbaar maken?

Stuur dan een e-mail naar de dorpsraad.

info@dorpsraadmeteren.nl

Of neem contact op met één van de leden.


Voorzitter: Jan de Bruin; Laan 1940-1945 53

Penningmeter: Gerrie Hetterscheid, Bredestraat 8a

Bestuurleden:

Dian van Est, Brede straat 14 

Dick Bassa, J. v. Zantenstraat 49

Martin Belder, S. Abrahamsestraat 

Design & Hosting door AE-ICT bv